07 de setembre 2006

XXII Concurs fotogràfic de la Terra Alta

BASES DEL CONCURS:
1. Temes: a) Indrets de la Terra Altab) Lliure

2. Participants: Obert a tothom.
3. Obres: Un màxim de tres obres per a cada modalitat (no premiades ni publicades a la Terra Alta).
4. Format: Imatge fotogràfica mínima de 20 x 30, sobre suport rígid de dimensions 40 x 50 i gruix màxim 2 mm.
5. Tècniques: B/N, color i manipulacions de la imatge.
6. Identificació: Al dors de la fotografia ha de figurar el títol de l'obra, el tema, així com el nom i els cognoms de l'autor, el NIF, l'adreça postal i de correu electrònic i el telèfon. Els autors comarcals també hauran d'indicar la seva edat.
7. Termini d'admissió d'obres: 20 d'octubre de 20068. Tramesa: Personalment o per correu a:
Consell Comarcal de la Terra Altac. de la Bassa d'en Gaire, 1, baixos43780 GandesaInformació: 977 420 018www.ccterra-alta.orgc/e: pbes@terra-alta.altanet.orgHorari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h

9. Jurat: Format per membres de les entitats organitzadores i col·laboradores. La seva decisió serà inapel·lable i estarà facultat per a resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases.
10.Veredicte: Es farà públic durant el mes de novembre de 2006.

11.Premis: Cada participant opta a un únic premi per tema. Els premis es doten de la manera següent:
1r premi categoria Terra Alta: 300 € i lot de vins de la DO Terra Alta
2n premi categoria Terra Alta: 150 € i lot de vins de la DO Terra Alta
1r premi categoria lliure: 300 € i lot de vins de la DO Terra Alta
2n premi categoria lliure: 150 € i lot de vins de la DO Terra Alta
Accèssits: Anton Ribera, fotògraf, atorgarà dos accèssits dotats amb sengles trofeus a les millors fotografies presentades per autors residents a la comarca. El primer accèssit serà obert i el segon per a joves fotògrafs menors de 30 anys.

12.Lliurament de premis i exposició: Els participants i guanyadors del certamen seran informats de la data d'entrega de guardons i de la inauguració de l'exposició. S'estableix, com a requisit, que els autors guardonats assisteixin personalment o mitjançant un representant a recollir el premi.

13.Retorn de les obres: Les obres que no obtinguin premi ni siguin seleccionades per a l'exposició, es retornaran en un termini de noranta dies després del lliurament de guardons. Les obres seleccionades per a l’exposició es retornaran un any després.

La participació al concurs implica l'acceptació d'aquestes bases

Normes complementàries:

- Les obres guardonades romandran en propietat del Consell Comarcal.- El Consell Comarcal es reserva el dret de publicar les obres guanyadores, fent constar el nom de l'autor i les circumstàncies del certamen.

- El Consell Comarcal seleccionarà un màxim de 20 obres per tal d'efectuar exposicions durant un any.- Les fotografies que no s'ajustin als requisits de les bases quedaran desqualificades.

- Pel sol fet de participar, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright i, en conseqüència, tenir els drets d'autor i els drets d'imatge. L'organització del concurs s'eximeix de qualsevol responsabilitat per la publicació o la utilització de l'obra.- L'organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació, sense fer-se responsable de qualsevol incident que puguin sofrir.